Stadgar

Antagna vid Skånes Spelmansförbunds förbundsstämma 8 oktober 2022

§ 1 Ändamål

Skånes Spelmansförbund är en ideell sammanslutning, politiskt och religiöst obunden. Förbundet ska verka för att traditionell skånsk folkmusik tillvaratas, levandegörs och blir känd i vidare kretsar, samt främja skånska spelmäns gemensamma intressen.

§ 2 Medlemskap och medlemsavgift

Medlemskap i förbundet beviljas envar som är intresserad av skånsk folkmusik, vill ta del i förbundets aktiviteter eller stödja dess ändamål. Medlem ska erlägga årlig avgift till förbundet med belopp som årsstämman beslutar.

Till hedersmedlem kan utses medlem eller annan som inom eller utom förbundet synnerligen förtjänstfullt verkat för förbundets ändamål. Hedersmedlem erlägger ingen avgift för medlemskap.

Förbundets styrelse har beslutanderätt i alla medlemsfrågor. Besluten ska meddelas förbundsstämman.

Medlem som inte rättar sig efter förbundets stadgar eller som eljest genom sitt handlande eller uppträdande skadar förbundets anseende och ändamål kan uteslutas ur förbundet.

§ 3 Styrelse

Förbundets verksamhet ska ledas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör, musikledare, tre ledamöter samt två suppleanter.

Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Ledamöter har var sin röst. Då endast fyra styrelsemedlemmar är närvarande krävs enighet för beslut, i övriga fall gäller majoritetsbeslut. Vid lika röstetal avgör ordföranden.

§ 4 Styrelsens uppdrag

Det åligger styrelsen att handlägga förbundets löpande angelägenheter, att verkställa beslut som fattats vid förbundsstämma samt att besluta i frågor som inte kan invänta förbundsstämmas avgörande.

Följande ledamöter har särskilda ansvar enligt:

 • Ordförande: Har det övergripande ansvaret för att styrelsearbetet fungerar i en positiv och konstruktiv anda och att tillse att inga av spelmansförbundets syften eller medlemmarnas intressen åsidosätts.
 • Kassör: Ansvarar för att spelmansförbundets ekonomiska transaktioner och bokföring sköts klanderfritt.
 • Sekreterare: Ansvarar för att protokoll vid styrelsemöten förs, justeras och bevaras, samt att en årlig verksamhetsberättelse blir skriven.
 • Musikledare: Ansvarar för repertoar och gruppspel vid spelmansförbundets träffar samt bör vara medlemmarnas samtalspartner i frågor som rör vår musik.

Styrelsen ska tillse och ha huvudansvaret för att arbete med medlemsregister, arkiv, medlemstidning, notredigering och försäljning och liknande funktioner fortlöper på ett tillfredsställande sätt och att lämpliga personer utses att ansvara härför.

Det åligger styrelsen att upprätta och underhålla ansvarsbeskrivningar för de funktionärer som styrelsen tillsätter.

Ledamöter och funktionärer som delegerar uppdrag vidare, behåller ansvaret för genomförande och uppföljning av dessa uppdrag.

Styrelsen ska svara för förbundets ekonomiska förvaltning samt föra protokoll över förbundets verksamhet.

Styrelsen ska hålla erforderliga kontakter med riksorganisationer som har närliggande verksamhet samt med angränsande landskapsförbund.

Styrelsen ska minst vart femte år föra upp en verksamhetsdiskussion på något av medlemsmötena. Styrelsen ska också på lämpligt sätt, och i rimlig tid, förbereda medlemmarna för en sådan diskussion.

§ 5 Förbundsstämma

Årsstämman är ordinarie förbundsstämma med förbundets medlemmar och ska årligen hållas senast under mars månad.

Styrelsen kan därutöver – om särskilda skäl föreligger – kalla medlemmarna till extra förbundsstämma. Om minst en tredjedel av de röstberättigade medlemmarna begär det med angivande av ändamålet ska styrelsen kalla till extra förbundsstämma. Mellan två förbundsstämmor ska förflyta minst 40 dagar.

Skriftlig kallelse till förbundsstämman, samt då det gäller årsstämman även verksamhetsberättelse och inkomna motioner ska sändas ut till medlemmarna senast en månad före stämman.

Rösträtt vid förbundsstämma har endast medlemmar som senast 7 dagar före stämman inbetalt medlemsavgiften. Medlem som ej kan närvara vid förbundsstämma, äger rätt att ge annan medlem fullmakt att föra sin talan. Fullmakten ska vara skriftlig och vidimerad. Omröstning vid stämman sker öppet. Vid personval ska dock sluten omröstning ske om det begärs. Vid lika röstetal avgör lotten vid personval, medan stämmans ordförande har utslagsröst i övriga frågor.

Motioner till förbundsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december.

§ 6 Dagordning vid årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av funktionärer vid årsstämman
  1. förhandlingsordförande
  2. årsmötessekreterare
  3. två personer att justera årsstämmans protokoll samt vara rösträknare
 3. Frågan om årsstämmans stadgeenliga utlysande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Föredragning av verksamhetsberättelse
 6. Föredragning av resultat och balansräkning samt fonderade medels räkenskaper
 7. Revisorernas granskningsberättelse
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor
 10. Behörigen väckta motioner
 11. Föredragande av budget och fastställande av medlemsavgift
 12. Val av ledamöter och funktionärer:
  1. förbundsordförande för ett år

  jämnt år:

  1. sekreterare för två år
  2. musikledare för två år
  3. Två övriga ledamöter för två år

  udda år:

  1. kassör för två år
  2. en övrig ledamot för två år

  varje år:

  1. två suppleanter för ett år
  2. två revisorer för ett år
  3. två revisorsuppleanter för ett år
  4. tre valberedningsledamöter för ett år varav en utses till sammankallande
 13. Övrigt
 14. Årsstämmans avslutning

§ 7 Stadgeändring

Förslag om ändring av dessa stadgar ska tillställas förbundets medlemmar i samma ordning som gäller för årsmöteshandlingar 5§. För ändring av förbundets stadgar erfordras 2/3 majoritet vid två på varandra följande förbundsstämmor, varav en ska vara årsstämma.

§ 8 Upplösning

Beslut om upplösning av Spelmansförbundet kan endast fattas på årsstämma och bekräftas på nästföljande behörigen utlysta årsstämma. Vid båda tillfällena krävs minst 4/5 majoritet för att upplösa förbundet.

Eventuella ekonomiska tillgångar ska tillfalla annan lämplig spelmansorganisation och förbundets arkiv doneras till eller deponeras i lämpligt skånskt arkiv i enlighet med sista årsstämmans beslut. Vid dessa beslut tillämpas samma majoritet som för vanliga årsstämmobeslut.