Skånes Spelmansförbunds stipendium ur Spelmansfonden

Skånes Spelmansförbund behandlar årligen föreslagna kandidater till stipendium ur Spelmansfonden. Utdelningen sker vid Skånes Spelmansförbunds årsstämma. Förslag och motiveringar skall vara styrelsen tillhanda senast 31 december. 

Lämplig kandidat för att erhålla stipendium är spelman i utveckling som uppmuntras att fortsätta, insatser inom kurs och ungdomsverksamhet, forsknings och insamlingsarbete, foto-, band-, eller skriven dokumentering eller övrig verksamhet som bedöms inom ramen för fondens syfte. 

Juryn består av styrelsen för Skånes Spelmansförbund. Beslut, som ska vara ett majoritetsbeslut, är enväldigt och kan ej överklagas. 

Förslag på kandidat och motivering skickas till: styrelsen @ skanesspelmansforbund.se 

Regler: 

1. Kandidat ska vara medlem i Skånes Spelmansförbund.

2. Kandidat kan föreslås av vem som helst. 

3. Alla förslag ska vara väl motiverade. 

4. Stipendiet skall i första hand gälla närtiden, för insatser gjorda under det eller de närmst föregående åren. 

5. Kandidat får ej närvara vid behandling av och beslut om utnämnande av stipendiat. 

6. Förslag till kandidat skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december.